มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้อันดับที่ 1 โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

https://www.facebook.com/bsrunews/posts/1546945908719026{Recent News}
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดทำโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็นคะแนน 87.17 ได้อันดับที่ 1 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จำนวน 21 แห่ง
—–
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย : BSRU News

https://www.facebook.com/bsrunews/posts/1546945908719026

:: BSRU News ::