[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โดย สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องที่ตรวจสอบ “สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ด้าน C, O, P, M” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] โดย สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยินดีต้อนรับหน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่องที่ตรวจสอบ “สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ด้าน C, O, P, M”
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 923 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ชั้น 2 อาคาร 9)

ผู้ตรวจสอบ :
1. ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร
2. นางสาวนฤมล คีรีวงค์
3. นายพีรภัทร พุ่มพวง
4. นางสาวพัชรา ยอดบุญ
5. นางสาวปิยะดา พุฒสุด
6. นางสาวชุติมา แซ่ตั๊น
7. นางสาวภัฑรีภรณ์ วงภูธร

#คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#scienceandtechnology
#มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#bansomdejchaoprayarajabhatuniversity

E-mail : sci.bsru@gmail.com
Website : sci.bsru.ac.th
Facebook Fanpage :BSRU.science

 

:: BSRU News ::