ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
ในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
—–


—–
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฯ
เข้าพบเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษาพร้อมทำสัญญา
ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง Eduroom ชั้น 1 อาคาร 10 สำนักคอมพิวเตอร์

#BSRUAnnouncement ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา #BSRUNews

:: BSRU News ::