โครงการ “ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

20151001-01

รับสมัคร.. นิสิตที่มีความสามารถทางด้าน “ภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย”

สมัครร่วมโครงการ “ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย”

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ระยะโครงการ 1 ปี ตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2558 ถึง พฤศจิกายน 2559)

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2558 ณ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 081 401 3061 (ผศ.รังสรรค์ บัวทอง)


:: BSRU News ::