“ครูของแผ่นดิน”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

“ครูของแผ่นดิน”
พ่อจ๋า…………
พ่อมีพระคุณยิ่งใหญ่…..
พ่อเป็นครูโดยหัวใจ คำสอนพ่อไซร้ไกลกว่าฟ้าดิน….
สอนด้วยวาจา ทุกคำมีค่ากว่ามวลทรัพย์สิน….
ราชการ.. งานแผ่นดิน เหมือนน้ำใสรินรดหลั่งกลางใจ….
พ่อเสกสรรวิธีการสอนอย่างไร….
พ่อช่วยเปิดตาเปิดใจทั้งไกลทั้งใกล้หลากหลายชนชั้น….
ทั้งชี้นำ ซ้ำยังกระทำให้ดู จัดสรรผู้รู้ช่วยแนะนำ….
ให้ลองถูก-ผิด แนะให้คิดเป็นฐานการจำ….
เพื่อสร้างสรรค์สังคมก้าวนำ พร้อมติดตามแก้ไขปรับปรุง….
พ่อจ๋า………….
พ่อมีพระคุณล้นใจ….
ลูกขอเทิดทูนไว้เหนือแผ่นฟ้ากว่าดิน….
เราคนไทยต้องควรใฝ่ใจถวิล….
พระพ่อเจ้าครูของแผ่นดิน ชุบชูชีวินชนทั้งโลกกา………
พระพ่อเจ้าครูของแผ่นดิน องค์นวมินทร์มหาราชา…………..
—–
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
—–
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ผู้ภักดี : ประพันธ์

:: BSRU News ::