>>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ฯ”<<

 

______________________________________________________________

📢 เรียน คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 📢
______________________________________________________________
เนื่องด้วย กองนโยบายและแผน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558–2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้ เพื่อให้การจัดโครงการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมโครงการประชุม จักขอบคุณยิ่ง

 

ผู้จัดงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400
http://plan.bsru.ac.th
www.facebook.com/planBSRU
——————————-
อย่าลืม #Like 👍🏻 และกด #กำลังติดตาม ➡️➡️#เห็นโพสต์ก่อน ⭐️

:: BSRU News ::