ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๐ “สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท”


ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ๖๐
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท”
วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ และลานกิจกรรมหน้าอาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
สามารถเข้าร่วมสมัครการแข่งขันประดิษฐ์กระทง
และ การประกวดนางนพมาศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ชิงเงินรางวัลกว่า ๖๐,๐๐๐ บาท
ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โหลดใบสมัครได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2017/10/ใบสมัคร-เกณฑ์-กำหนดการการประกวด-นางนพมาศ-ประดิฐกระทง-60.pdf
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

:: BSRU News ::