โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
…รับสมัคร…
ครูอาสาสมัคร
สอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป์ไทย
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศเยอรมนี

ครูประจำการ ๑ ปี
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ สำนักกิจกการนิสิตนักศึกษา / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัคร :
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

:: BSRU News ::