มบส. รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มบส. รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยผลการประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูงมาก คิดเป็นคะแนน 80.09 และได้ลำดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และได้อันดับที่ 17 ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 77 แห่ง ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จึงขอมอบเกียรติบัตรให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเชิดชูเกียรติที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี รับมอบเกียรติบัตรจาก รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

ข่าว/ภาพโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

#BSRURecentNews มบส. รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติที่หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

:: BSRU News ::