ขอเชิญประชาคมที่สนใจ เข้าฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ”

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญประชาคมที่สนใจ เข้าฟัง
“การแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ”

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
วันที่ 2 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
เวลา 13.00 – 16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 14

#BSRUAnnouncement “การแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ” #BSRUNews

:: BSRU News ::