โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
– กิจกรรมการประกวดภายในมหาวิทยาลัย 
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคารมหาบุรุษรัตโนดม 
(หอประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท

สมัครได้ที่ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและสำนักงานทั้ง ๕ คณะ
*ใบสมัครพร้อมหลักฐานเสาเนาบัตรประชาชน*
ดาวน์โหลดใบสมัคร :
http://culture.bsru.ac.th/…/2017-09-20-ใบสมัครและหลักเกณฑ์ก…
รับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

:: BSRU News ::