มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญร่วมงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)”
จัดโดย วช. ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

ในวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2560 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นต์เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ภายใต้แนวคิด : “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
มีกิจกรรม ได้แก่
1. ภาคการประชุม/สัมมนา 4 รูปแบบ กว่า 100 หัวข้อเรื่อง 
2. ภาคนิทรรศการ
3. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
4. กิจกรรม Hilight Stage

ภาคการประชุม ลงทะเบียนเข้าฟังการนำเสนอผลงาน 
ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2560
(ตารางการจัดประชุม http://research.bsru.ac.th/spare2/20170726122258.pdf)
โดยพิมพ์บาร์โค๊ตเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงทะเบียนที่ www.Researchexpo.nrct.go.th

ตัวแทนนักวิจัยจากวิทยาลัยการดนตรี นำเสนอผลงาน
ในภาคนิทรรศการ หัวข้อ “งานวิจัยเพื่อสังคม” ได้แก่
– ชุดการเรียบเรียงโน๊ตและการสร้าง BACKING TRACK เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเครื่องกระทบ
– มหาบุรุษรัตโนดม : นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยา
– พลวัตวัฒนธรรมกับการธำรงอัตลักษณ์ผ่านดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำในประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ชุดโครงการการแปรภาษา และวัฒธรรมของกลุ่มชาติกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2558)
และภาคการประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง (16) เสียงศึกษา : ความหลากหลายทางดนตรีในมิติวิชาการ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ภาคบ่าย 13.30-16.30 น.

#BSRUUpnext “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” #BSRUNews

 

:: BSRU News ::