มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รณรงค์ “รับน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค”

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รณรงค์ “รับน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค”

หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำจากภาชนะ หรือหลอดที่ใช้ร่วมกัน

ใช้ขวดนำ้หรือแก้วนำ้ส่วนบุคคล เพื่อลดโอกาสการติดโรคติดต่อทางน้ำลาย และสารคัดหลั่งหลายชนิด

#BSRURecentnews “รับน้องปลอดภัย ห่างไกลเชื้อโรค” #BSRUNews

:: BSRU News ::