ประกาศการอบรม และการทดสอบ CEFR สำหรับนักศึกษา (กลุ่มเป้าหมายที่ 2)

ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ประกาศการอบรม และการทดสอบ CEFR
สำหรับนักศึกษา (กลุ่มเป้าหมายที่ 2)

นักศึกษา : ภาคปกติ
ปริญญาตรี 5 ปี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556
ปริญญาตรี 4 ปี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557

นักศึกษา : ภาค กศ.พ.
ปริญญาตรี และอนุปริญญา
ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2/2560 และ 3/2560

เข้ารับการ “อบรม” CEFR จำนวน 12 ชั่วโมง
วันที่ 29, 30 กรกฎาคม 2560

เข้ารับการ “ทดสอบ” CEFR
วันที่ 5, 6 สิงหาคม 2560

ตรวจสอบรายชื่อ สถานที่ การเข้าอบรม/การทดสอบ ได้ที่
เว็บไซต์ : www.bsru.ac.th และ http://ili.bsru.ac.th/

**นักศึกษาจะมีรายชื่อเข้ารับการทดสอบ ต้องผ่านการลงทะเบียนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา อาคาร 11 ชั้น 4
โทร 0-2473-7000 ต่อ 1742

:: BSRU News ::

You May Also Like