โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม – สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา – สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

กิจกรรมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสุริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.
กิจกรรมครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

 

:: BSRU News ::