ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที ๑๖


ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที ๑๖
– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ประวัติศาสตร์ . ศิลปกรรมศาสตร์ . ภาษาศาสตร์
โบราณคดี . คติชนวิทยา . ชาติพันธ์ุวิทยา . นาฎยศิลป์
วิจิตรศิลป์ . ดนตรี . การท่องเที่ยว . ชุมชนท้องถิ่น
ศาสนา . การบันเทิง”
ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๖ (ปี ๒๕๖๐) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

– ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๐ หรือ เบอร์ ๐๖๑-๘๘๕๘-๘๒๘
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/journal
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com
โหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ : http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2017/06/หลักเกณฑ์-วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม.pdf

:: BSRU News ::