“บ้านสมเด็จโพลล์” เผยคนกรุงรู้อยู่แก่ใจ “ขยะ” ทำน้ำท่วม จี้เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย-สร้างสำนึก

“บ้านสมเด็จโพลล์” เผยคนกรุงรู้อยู่แก่ใจ “ขยะ” ทำน้ำท่วม จี้เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย-สร้างสำนึก

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,150 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2560

โดย ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร การให้ความสำคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะและการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย ปัญหาด้านมลพิษอากาศ ปัญหาด้านขยะมูลฝอย ปัญหาด้านน้ำเสีย ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง ปัญหาชุมชนแออัด ปัญหามลภาวะทางสายตา ปัญหาแผ่นดินทรุดตัว ปัญหาน้ำท่วม และปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครต้องประสบพบเจอในทุกๆ วัน ในปัจจุบันและปัญหาใดที่อยากให้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

ท่านคิดว่าในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่สำคัญ
ร้อยละ 59.3 ใช่
ร้อยละ 24.7 ไม่ใช่
ร้อยละ 16.0 ไม่แน่ใจ

ท่านรู้สึกว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครด้านใดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ร้อยละ 27.0 ปัญหาด้านมลพิษอากาศ
ร้อยละ 26.6 ปัญหาด้านขยะมูลฝอย
ร้อยละ 10.9 ปัญหาด้านน้ำเสีย
ร้อยละ 07.1 ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง
ร้อยละ 11.4 ปัญหาชุมชนแออัด
ร้อยละ 02.3 ปัญหามลภาวะทางสายตา
ร้อยละ 03.1 ปัญหาแผ่นดินทรุดตัว
ร้อยละ 08.0 ปัญหาน้ำท่วม
ร้อยละ 03.6 ปัญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียว

ท่านทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีขยะมูลฝอย วันละประมาณ 10,000 ตัน
ร้อยละ 55.8 ทราบ
ร้อยละ 32.0 ไม่ทราบ
ร้อยละ 12.2 ไม่แน่ใจ

ท่านคิดว่าในปัจจุบัน ท่านมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยหรือไม่
ร้อยละ 58.7 ใช่
ร้อยละ 25.8 ไม่ใช่
ร้อยละ 15.5 ไม่แน่ใจ

ท่านมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยอย่างไร
ร้อยละ 49.8 มีการแยกขยะ
ร้อยละ 34.9 ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
ร้อยละ 15.3 ไม่แน่ใจ

ท่านทราบหรือไม่ว่า ขยะมูลฝอยมีผลต่อการระบายน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 61.5 ทราบ
ร้อยละ 25.8 ไม่ทราบ

ร้อยละ 12.7 ไม่แน่ใจ
ท่านทราบหรือไม่ว่า การไม่มีถังดักไขมันของบ้านเรือนและร้านค้า เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 57.3 ทราบ
ร้อยละ 31.0 ไม่ทราบ
ร้อยละ 11.7 ไม่แน่ใจ

ท่านคิดว่าควรมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสีย หรือไม่
ร้อยละ 42.3 ควร
ร้อยละ 41.7 ไม่ควร
ร้อยละ 16.0 ไม่แน่ใจ

ท่านคิดว่าควรมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการบำบัดน้ำเสียรวมไปในค่าน้ำประปาหรือไม่
ร้อยละ 43.1 ควร
ร้อยละ 41.7 ไม่ควร
ร้อยละ 15.2 ไม่แน่ใจ

ท่านคิดว่าในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครเกิดจากการขาดความรับผิดชอบของคนกรุงเทพมหานคร ใช่หรือไม่
ร้อยละ 54.9 ใช่
ร้อยละ 27.0 ไม่ใช่
ร้อยละ 18.1 ไม่แน่ใจ

ขอบคุณข่าวจาก : แนวหน้า
http://www.naewna.com/local/274685

#BSRURecentNews “บ้านสมเด็จโพลล์” เผยคนกรุงรู้อยู่แก่ใจ “ขยะ” ทำน้ำท่วม จี้เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย-สร้างสำนึก #BSRUNews


10 มิ.ย.60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์…

:: BSRU News ::