คณะครุศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาครู “รหัส 60” หลักสูตร คบ.5 ปี และคบ.4 ปี เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาครู “รหัส 60”
หลักสูตร คบ.5 ปี และคบ.4 ปี
เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์

ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
เวลา 07.00 – 16.00 น.

สาขาที่เข้าร่วม ดังนี้
หลักสูตร คบ.5 ปี สังกัดคณะครุศาสตร์
– สาขาวิชาการประถมศึกษา
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
– สาขาวิชาศิลปศึกษา
– สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตร คบ.4 ปี สังกัดคณะครุศาสตร์
– สาขาวิชาจิตวิทยา
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
– สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

หลักสูตร คบ.5 ปี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
– สาขาวิชาฟิสิกส์
– สาขาวิชาเคมี
– สาขาวิชาชีววิทยา

หลักสูตร คบ.5 ปี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– สาขาวิชาภาษาไทย
– สาขาวิชาสังคมศึกษา
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา

หลักสูตร คบ.5 ปี สังกัดวิทยาลัยการดนตรี
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา
> แขนงดนตรีไทยศึกษา
> แขนงดนตรีตะวันตกศึกษา

#BSRUUpnext พิธีปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์ #BSRUNews

 
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::