รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่

รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ นักศึกษาใหม่
สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ได้โดยขั้นตอน ดังนี้

username = รหัสนักศึกษา (เช่น 60213xxxxxx)
password = วันเดือนปีเกิด (เช่น 01052530)

***หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้
ติดต่อ : สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 8
โทร : 0-2473-7000 ต่อ 1722, 1723

#BSRUAnnouncement รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับน้องๆ
นักศึกษาใหม่ #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

:: BSRU News ::