BSRU TEST OF ENGLISH PROFICIENCY (BSRU-TEP) MANUAL คู่มือการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

ประกาศ
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันทดสอบ CEFR นิสิต นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ภาค กศ.พ. และที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 3/2559 ให้มาทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 มีการตัดกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-473-7000 ต่อ 1742

 


 

{Announcement}
ศูนย์ภาษา สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน
ประกาศการสอบ CEFR สำหรับนิสิต นักศึกษา (กลุ่มเป้าหมายที่ 1)
วันเสาร์ที่ 13 และ 27 พฤษภาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคปกติ)
วิทยาลัยการดนตรี (ภาคปกติ)
วันอาทิตย์ที่ 14 และ 28 พฤษภาคม 2560
คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ)
นักศึกษาภาค กศ.พ. ทุกคณะ
รอบการสอบ CEFR
รอบที่ 1 08.30 – 10.30 น.
รอบที่ 2 11.00 – 13.00 น.
รอบที่ 3 13.30 – 15.30 น.
รอบที่ 4 16.00 – 18.00 น.
*** (รอบที่ 4 เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560)
***สถานที่สอบ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร 10 ชั้น 5,6,9
สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคาร 10 ชั้น 4
***นิสิต คณะครุศาสตร์ (ภาคปกติ) และนิสิต นักศึกษาที่ลงทะเบียน CEFR111 ในภาคเรียนที่ 3/2559 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

 BSRU-TEP Manual (ฉบับปรับปรุงเกณฑ์เทียบระดับความสาม

:: BSRU News ::