คณะครุศาสตร์โดยกลุ่มวิชาชีพครู จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรม

{Recent News}
คณะครุศาสตร์โดยกลุ่มวิชาชีพครู จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรม

วันที่ 8 – 9 เมษายน 2560 คณะครุศาสตร์โดยกลุ่มวิชาชีพครู จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรม ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 500 คน ที่เรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิต สังคม ภาษาและวัฒนธรรมไทยในมิติความหลากหลายตามบริบทของความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามสภาพจริง และสร้างความตระหนักจิตสำนึกที่ดีในการส่งเสริม อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับนิสิต โดยในปีนี้ได้พานิสิตไปเรียนรู้แหล่งวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในจังหวัดราชบุรี ณ สถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ เช่น มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมการแสดงและพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน พระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยหยกทั้งองค์และสถาปัตยกรรมงดงามอุโบสถทองคำร้อยล้านของวัดพระศรีอารย์ ชมความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่าอายุมากกว่า 250 ปี และสถาปัตยกรรมสมัยกรุงธนบุรี กุฏิไทย 9 ห้องในวัดคงคาราราม เรียนรู้วิถีชีวิตการค้าขายริมน้ำ ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์และการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยทรงดำ ณ วัดดอนพรม สักการะพระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี (หลวงพ่อใหญ่) วัดหนองหอยซึ่งเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในแนวทางพระราชดำริเกี่ยวกับวิถีเกษตรกรรม ณ โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์

#BSRURecentnews คณะครุศาสตร์โดยกลุ่มวิชาชีพครู จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรม #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 11 คน ในภาพอาจจะมี 15 คน, คนที่ยิ้ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง

:: BSRU News ::