วิทยาศาสตร์อาสาสืบสานพระราชดำริสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง

{Recent News}
“วิทยาศาสตร์อาสาสืบสานพระราชดำริสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง”

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสิงห์ – ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน ปีที่ 5 ภายใต้ชื่อโครงการ “วิทยาศาสตร์อาสาสืบสานพระราชดำริสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง” โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และบริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นการบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเสริมสร้างอัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สำนึกดี มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมีกิจกรรมสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน และโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 8 – 10 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวิทยากรเกษตรต้นแบบในพื้นที่เป็นผู้ให้ความรู้ และแนะนำวิธีการจัดทำแปลงพื้นที่เรียนรู้เกษตรพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างหิน และชาวบ้านในพื้นที่

ข่าว/ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ

#BSRURecentnews “วิทยาศาสตร์อาสาสืบสานพระราชดำริสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง” #BSRUNews

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 1 คน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่กลางแจ้ง

:: BSRU News ::