การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์

เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากรคณะครุศาสตร์และผู้สนใจทุกท่าน
เข้ารับฟัง การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์
และเรียนเชิญผู้ที่มีสิทธิ์หยั่งเสียง ดำเนินการหยั่งเสียง
ในวันที่ 15 กันยายน 2558
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ คณะครุศาสตร์ อาคาร 30 ชั้น 10 ห้อง 301001
News Templete

:: BSRU News ::