สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก

 

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคาร 100ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยสามารถเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา16.30น.

เว็บไซต์ : http://uc.bsru.ac.th

 

:: BSRU News ::