เชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔๐” DNA ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่

 

เชิญร่วมโครงการเสวนาวิชาการ “สร้างพลเมืองใหม่สู่ไทยแลนด์ ๔๐”
DNA ทางวัฒนธรรมของคนไทยยุคใหม่

เวลา ๐๙.๐๐ น. ฟังการบรรยายพิเศษ โดย
ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อบรรยาย พลังพลเมืองมุ่งเน้นความยุติธรรม
มุ่งสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

เวลา ๑๑.๐๐ น. ฟังการเสวนาทางวิชาการ โดย
รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
คณบดี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คุณบวรเวท รุ่งรุจี
สมาชิกสภา​ขับเคลื่อน​การปฏิรูป​ประเทศ
อดีต​อธิบดี​กรม​ศิลปากร​ เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม

คุณสิทธิชัย ศรกาญจน์
วิทยากรระดับ ๑๑ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการขับเคลื่อนการพัฒนาวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
(สำรองที่นั่งได้ที่ ๐๘๖ ๕๗๖ ๕๐๙๔ , ๐๘๐ ๕๕๔ ๔๑๔๒)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/journal . อีเมล culturebsru2013@gmail.com . เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

:: BSRU News ::