ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปี่ที่ ๑๖

ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปี่ที่ ๑๖

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดทำวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๖
นำเสนอบทความด้านศิลปวัฒนธรรมทุกประเภท
เปิดมุมมองใหม่ทางความคิดแลกเปลี่ยนความรู้
ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

สนใจลงบทความ ติดต่อและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่…..

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๕๑๐๐ หรือ ๐๘-๙๑๕๙-๓๘๙๘
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/journal
อีเมล culturebsru2013@gmail.com
เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

:: BSRU News ::