ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ห้ามนิสิตนักศึกษาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า และบริโภคยาผิดประเภท หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททุกชนิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ห้ามนิสิตนักศึกษาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ไฟฟ้า และบริโภคยาผิดประเภท หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททุกชนิต

  1. ห้ามนิสิตนักศึกษาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า และ/หรือ วัตถุอื่นใดที่มีลักษณะการออกฤทธิ์ที่คล้ายคลึงกันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบ และ/หรือ ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
  2. ห้ามนิสิตนักศึกษาบริโภค ยาผิดประเภท/เกินขนาด และ/หรือ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาททุกชนิต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามระเบียบ โดยเทียบเคียงกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และ/หรือ ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

สำนักกิจการนิสินนักศึกษา และ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

:: BSRU News ::