ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4)

ขอเชิญ นักวิจัยรุ่นใหม่! สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 4) ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560

ปิดรับสมัคร ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/forms/Qym1UxOOG6PKAiW52

ดาวน์โหลด แบบเสนอโครงการวิจัยทุนภายใน สำหรับอาจารย์ (แบบ ว.1) ปีงบประมาณ 2560 (http://research.bsru.ac.th/spar…/doc/2558/Feb/2558-2-4-3.doc) (ส่งไม่เกิน 5 หน้า) มายังอีเมล์ rdibsruinfo@gmail.com

:: BSRU News ::