การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (แหล่งทุนภายใน)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งการเริ่มใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทุนภายใน (Bansomdej Research Managent System (BRMS)) ให้นักวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย  ตั้งแต่วันพุธที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดย เข้าระบบ BRMS ได้ที่ http://brms.bsru.ac.th

:: BSRU News ::