สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย

 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 และการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา 13 แห่ง
เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยนำเสนอแบบบรรยาย ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://www.thaisim.or.th
*****************************************************************
กำหนดการ ส่งบทความต้นฉบับ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560
รายละเอียดการเบิกค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยฯ สามารถนำใบเสร็จค่าลงทะเบียน
 
ผู้สมัครแล้วขอให้นำส่งบทความ หลักฐานการสมัคร พร้อมหลักฐานการสำรองจ่ายค่าลงทะเบียนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 2 มีนาคม 2560
 
ภายหลังเมื่อท่านได้เสนอผลงานแบบบรรยายในการประชุมทางวิชาการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ท่านนำในเสร็จค่าลงทะเบียนนำส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
(นางสาวจิรภรณ์ คล้ายวิจิตร) เพื่อจักได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนให้ท่านต่อไป
*****************************************************************
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

:: BSRU News ::