ให้นิสิตหลักสูตร 5 ปี รหัส 56 และ 4ปี ที่มีรหัส 57 ทุกคน เข้าประชุมและฟังคำชี้แจงและรับ username ในการเข้าระบบ online ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560

tv-cerf1

ให้นิสิตหลักสูตร 5 ปี รหัส 56 และ 4ปี ที่มีรหัส 57 ทุกคน

เข้าประชุมและฟังคำชี้แจงและรับ username ในการเข้าระบบ online ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560

**หากนักศึกษายังมิได้ลงที่เบียนที่สำนักส่งเสริม ( ไม่มีชื่อ) ขอติดต่อลงทะเบียนที่ฝ่าย IT อาคาร 5 ชั้น 2 ได้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์2560

:: BSRU News ::