โครงการ English Courses

ประชาสมัพันธ์ โครงการ English Courses
เริ่มรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 16 มกราคม 2560 Free
รับจำนวนจำกัด
นิสิตที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร และซีเรียลคีย์
โดยเปิดหลักสูตรดังต่อไปนี้
1. International Conversation 1
2. International Conversation 2
3. Grammar in Context
4. Internship Preparation
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม วันที่ 23 มกราคม 2560

ps2

:: BSRU News ::