โครงการ “ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย”

14555727_10208734082123246_395631027_n

รับสมัครนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่มีความสามารถทางด้าน “ภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย”

เข้าร่วมโครงการ “ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศเยอรมนี

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่ช่วงเดือน เมษายน 2560  ถึง 2561

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2559 ณ สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2M

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 0814013061 (ผศ.รังสรรค์ บัวทอง)

:: BSRU News ::