๑๕๐ ปี ชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)

Print

กำหนดการการเสวนาประกอบการสาธิต

“๑๕๐ ปี ชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)”

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (อาคาร ๑๑)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยายสรุปเรื่อง “พระยาเสนาะดุริยางค์กับตระกูลบุนนาค”

วิทยากร คุณเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนาประกอบการสาธิต หัวข้อ “พระยาเสนาะดุริยางค์กับการพัฒนาดนตรีไทย”

วิทยากร ครูปี๊บ คงลายทอง

ครูไชยยะ ทางมีศรี

ผศ.พันธ์ศักดิ์ วรรณดี

ดำเนินรายการ ผศ.ถาวร สิกขโกศล

สาธิตผลงานพระยาเสนาะดุริยางค์

– ปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลงแขกมอญ เถา

ขับร้อง : ผศ.พันธ์ศักดิ์ วรรณดี

บรรเลง : นิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

และนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี

– เดี่ยวปี่ โดย ครูปี๊บ คงลายทอง

– เดี่ยวระนาดเอก เพลงทยอยเดี่ยว โดย คุณทวีศักดิ์ อัครวงษ์

– มโหรี เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ๒ ชั้น

โดย นิสิตภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี

:: BSRU News ::