ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชาตามรายชื่อที่แนบ มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1

ประกาศ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนคะแนนสูงสุดของสาขาวิชาตามรายชื่อที่แนบ
มาติดต่อรับทุนที่กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1
ภายในวันที่ 14 – 28 กันยายน 2559 โดยนำเอกสารมาดังนี้
1. ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2559
2. สำเนาใบประกาศณียบัตร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
หรือในกรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ให้นำสำเนาใบเสร็จรับเงินมาติดต่อ(รับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย)

:: BSRU News ::