การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึกษา

ขอเชิญคณาจารย์และพี่เลี้ยง
ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางทางวิชาการ : การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยงและระบบที่ปรึกษา”
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

20150901-01

:: BSRU News ::