โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ “

ประชุม4-5-ชะอำ

ขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยฯ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ ”
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
——————————————————————-
ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของกองนโยบายและแผนได้ที่
Website : http://plan.bsru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-473-7000 ต่อ 1400

:: BSRU News ::