โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย” รุ่นใหม่ (ลูกไก่) ครั้งที่ 2


1. ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม กำหนดการ และแบบยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ (ส่งภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559)

2. เสนอโครงการตาม แบบ คอบช. 1ย/1ด ปี 2559 (Research Project) โดยเลือกกลุ่มวิจัย ตามกรอบการวิจัย 9 ประเด็น
(แบบ คอบช. 1ย/1ด , คู่มือการเขียนแบบ คอบช. 1ย/1ด,กรอบการวิจัย)
คู่มือผู้เข้าอบรม

3. เอกสารในข้อ 2. และ ข้อ 3. (แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) แบบ คอบช. 1ย/1ด ให้กรอกรายละเอียดเรียบร้อย) ให้นำมาในการอบรมวันแรก

4. สำหรับผู้ที่ต้องการที่พักกรุณา จองที่พัก สมเด็จธานี อาคาร11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1801


 

:: BSRU News ::