รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

13120801_1082364641836332_65277535_o 13128787_1082364698502993_1229077520_o 13105819_1082364655169664_1254203955_o

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. หลักสูตรที่เปิดรับสมัครและจานวนที่รับเข้าศึกษา

๑.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

๑.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน ๒๐ คน

๑.๑.๒ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน ๒๐ คน

๑.๒ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาศิลปกรรม จำนวน ๒๐ คน

๑.๓ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการสมัยใหม่ จำนวน ๒๐ คน

๑.๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน ๒๐ คน

๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

๑.๗.๑ สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จำนวน ๒๐ คน

๑.๗.๒ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำนวน ๒๐ คน

>> รายละเอียดการรับสมัคร <<

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร <<

:: BSRU News ::