โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

27-29

ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2559
ณ โรงแรมภูริมาศ บีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดระยอง

ติดต่อสอบถาม
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
web : www.plan.bsru.ac.th II facebook : www.facebook.com/planBSRU
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400

:: BSRU News ::