อาคารและสถานที่
ห้องปฎิบัติการ.
บรรยากาศ

โปรแกรมวิชาดนตรีไทย

ระดับปริญญาตรี


ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์
  โปรแกรมวิชาวิชาดนตรีไทย
  Bachelor's Degree Program of Arts in Music
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม :
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
  Bachelor of Arts (Music)
ชื่อย่อ :
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
  B.A (Music)

จุดประสงค์เฉพาะ

1.ให้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติดนตรีได้อย่างถูกต้องเทียบเท่ามาตรฐานสากลและ เพียงพอที่จะนำมาประกอบอาชีพได้อย่างอิสระ
2. ให้มีความรู้ความเข้าใจในสุนทรียะและปรัชญาดนตรี
3.ให้เป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.ให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางดนตรี

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศดี
2. เป็นผู้ที่สนใจเทคโนโลยีสารนิเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

แขนงวิชาดนตรีสากล


1. กลุ่มวิชาเนื้อหา 33 หน่วยกิต
1.1 วิชาแกนพื้นฐาน ทุกแขนงวิชาให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 0 หน่วยกิต
แขนงวิชาดนตรีไทย

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061101
พื้นฐานดนตรีไทย
3(3-0)
2
2061103
การบันทึกโน้ตเพลงไทย
3(3-0)
3
2061308
ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
3(3-0)
4
2062102
ทฤษฎีดนตรีไทย
3(3-0)
5
2063101
สวนศาสตร์ดนตรีไทย
3(3-0)

ก. ให้เรียนจากกลุ่มต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว
1. กลุ่มปฏิบัติเครื่องดีด


ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061202
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
2(0-4)
2
2061203
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
2(0-4)
3
2062201
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3
2(0-4)
4
2062202
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
2(0-4)
5
2063201
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
2(0-4)
6
2063202
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
2(0-4)

2. กลุ่มปฏิบัติเครื่องสี

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061205
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
2(0-4)
2
2061206
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
2(0-4)
3
2062203
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
2(0-4)
4
2062204
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
2(0-4)
5
2063203
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
2(0-4)
6
2063204
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
2(0-4)

3. กลุ่มปฏิบัติเครื่องตี

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061208
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
2(0-4)
2
2061209
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
2(0-4)
4
2062205
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
2(0-4)
5
2062206
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
2(0-4)
6
2063205
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
2(0-4)
7
2063206
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
2(0-4)

4. กลุ่มปฏิบัติเครื่องเป่า

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061211
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1
2(0-4)
2
2061212
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2
2(0-4)
3
2062222
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3
2(0-4)
4
2062223
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4
2(0-4)
5
2063213
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5
2(0-4)
6
2063214
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6
2(0-4)

5. กลุ่มปฏิบัติขับร้องเพลงไทย

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061214
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1
2(0-4)
2
2061215
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2
2(0-4)
3
2062224
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3
2(0-4)
4
2062225
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4
2(0-4)
5
2063215
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5
2(0-4)
6
2063216
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6
2(0-4)

ข. เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2064903
การเสนอผลงานทางดนตรี
3(2-2)
ค. ให้เรียนรายวิชาปฏิบัติที่ไม่ซ้ำกลุ่มใน ก จำนวน จำนวน 2 หน่วยกิต
เลือกเรียนทั้งรายวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
ทฤษฎี เรียน
ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061104
หน้าทับดนตรีไทย
3(3-0)
2
2061106
ลักษณะและประเภทเพลงไทย
3(3-0)
3
2061108
เครื่องดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย
3(3-0)
4
2061109
ประวัติวรรณกรรมเพลงไทย
3(3-0)
5
2061111
ขนบประเพณีของดนตรีไทย
3(3-0)
6
2061501
การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี
3(3-0)
7
2061502
พื้นฐานดนตรีวิทยา
3(3-0)
8
2061503
มานุษยวิทยาทางดนตรี
3(3-0)
9
2061504
พื้นฐานสังคมวิทยาทางดนตรี
3(3-0)
10
2061505
ดนตรีวิจักษ์
3(3-0)
11
2061506
ดนตรีร่วมสมัย
3(3-0)
12
2061701
คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2)
13
2061702
การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย
3(2-2)
14
2062103
ดนตรีพื้นบ้านไทย
3(3-0)
15
2062105
ศิลปินและนักประพันธ์เพลงไทย
3(3-0)
16
2062106
ดนตรีและการแสดง
3(3-0)
17
2062110
ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคเหนือ
3(3-0)
18
2062111
ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคอีสาน
3(3-0)
19
2062112
ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคกลาง
3(3-0)
20
2062113
ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคใต้
3(3-0)
21
2062309
การอำนวยเพลงเบื้องต้น
2(1-2)
22
2062310
การอำนวยเพลงขับร้องประสานเสียง
2(1-2)
23
2062311
โอเปร่าและละครเพลง
3(3-0)
24
2062314
ปรัชญาของดนตรี
3(3-0)
25
2062501
ประวัติเครื่องดนตรี
3(3-0)
26
2062502
ประวัติดนตรีเชิงปฏิบัติ
3(3-0)
27
2062503
การศึกษาดนตรีภาคสนาม
3(2-2)
28
2062504
ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0)
29
2062505
ดนตรีเอเชียใต้และตะวันออกกลาง
3(3-0)
30
2062506
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
3(3-0)
31
2062507
การเขียนวิจารณ์ดนตรี
3(3-0)
32
2063104
การวิเคราะห์เพลงไทย 2
3(3-0)
33
2063105
การประพันธ์เพลงไทย 1
3(3-0)
34
2063106
การประพันธ์เพลงไทย 2
3(3-0)
35
2063107
หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง
3(3-0)
36
2063108
การวิเคราะห์บทขับร้องเพลงไทย
3(3-0)
37
2063109
ดนตรีพิธีกรรม
3(3-0)
38
2063110
การปรับวงดนตรีไทย
3(3-0)
39
2063501
ดนตรีอาฟริกา
3(3-0)
40
2063502
ดนตรีอเมริกาและแปซิฟิค
3(3-0)
41
2063503
เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
3(3-0)
42
2063504
ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
3(3-0)
43
2063505
สุนทรีย์ศาสตร์ทางดนตรี
3(3-0)
44
2063506
จิตวิทยาดนตรี
3(3-0)
45
2063507
สวนศาสตร์ทางดนตรี
3(3-0)
46
2063508
ดนตรีบำบัด
3(3-0)
47
2063701
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี
3(2-2)
48
2063706
การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
3(2-2)
49
2063901
หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์
3(3-0)
50
2064901
การศึกษาดนตรีเอกเทศ
3(3-0)
51
2064906
สัมมนาดนตรี
3(3-0)

ปฏิบัติ

1. กลุ่มปฏิบัติดนตรีไทยทั่วไป


ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061216
ปฏิบัติเพลงตับ
2(0-4)
2
2061217
ปฏิบัติเพลงเถา
2(0-4)
3
2061218
ปฏิบัติเพลงระบำ รำ ฟ้อน
2(0-4)
4
2061219
ปฏิบัติเพลงมอญ
2(0-4)
5
2061220
ปฏิบัติอังกะลุง
2(0-4)
6
2062207
ปฏิบัติเพลงสำหรับโขนละคร
2(0-4)
7
2062208
ปฏิบัติเพลงในเรื่องละคร
2(0-4)
8
2062209
ปฏิบัติเพลงเรื่อง
2(0-4)
9
2062210
ปฏิบัติเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา
2(0-4)
10
2062211
ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด
2(0-4)
11
2062212
ปฏิบัติเพลงย่ำมอญ
2(0-4)
12
2063207
ปฏิบัติเพลงหน้าพาทย์โขน ละคร
2(0-4)
13
2063208
ปฏิบัติเพลงโหมโรงกลางวัน
2(0-4)
14
2063209
ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1
2(0-4)
15
2064201
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 7
2(0-4)
16
2064202
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 7
2(0-4)
17
2064203
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 7
2(0-4)
18
2064204
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 7
2(0-4)
19
2064205
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 7
2(0-4)
20
2064206
ปฏิบัติหน้าพาทย์พิธีกรรม
2(0-4)
21
2064207
ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 2
2(0-4)
22
2064208
ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
2(0-4)

2. กลุ่มปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061221
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 1
2(0-4)
2
2061222
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 1
2(0-4)
3
2061223
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง 1
2(0-4)
4
2061224
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 1
2(0-4)
5
2062214
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ 2
2(0-4)
6
2062215
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน 2
2(0-4)
7
2062216
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง 2
2(0-4)
8
2062217
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 2
2(0-4)

3. กลุ่มปฏิบัติหน้าทับ

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061225
ปฏิบัติหน้าทับ
2(0-4)
2
2061226
ปฏิบัติหน้าทับ กลองแขก และโทนรำมะนา
2(0-4)
3
2061227
ปฏิบัติหน้าทับกลองสองหน้า
2(0-4)
4
2062213
ปฏิบัติหน้าทับ ตะโพน และกลองทัด 1
2(0-4)
5
2063210
ปฏิบัติหน้าทับ ตะโพน และกลองทัด 2
2(0-4)

4. กลุ่มปฏิบัติขับร้อง

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061228
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม
2(0-4)
2
2061229
ปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นบ้าน 1
2(0-4)
3
2062218
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยสำหรับเด็ก
2(0-4)
4
2062221
ปฏิบัติขับร้องเพลงพื้นบ้าน 2
2(0-4)
5
2063211
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา
2(0-4)

5. กลุ่มปฏิบัติรวมวง

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061230
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1
1(0-2)
2
2061231
ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านไทย 1
1(0-2)
3
2062219
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2
1(0-2)
4
2062220
ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านไทย 2
1(0-2)
5
2063212
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 3
1(0-2)
6
2064209
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 4
1(0-2)

แขนงวิชาดนตรีสากล เรียน 72 หน่วยกิต

บังคับ เรียน 45 หน่วยกิต
ทฤษฎี เรียน 24 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061301
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
3(3-0)
2
2061701
คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2)
3
2062301
ทฤษฎีดนตรีสากล 2
3(3-0)
4
2063301
ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3(3-0)
5
2063317
ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ยุคโบราณถึง ค.ศ. 1750
3(3-0)
6
2062306
ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน
3(3-0)
7
2063326
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1
3(3-0)
8
2064312
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2
3(3-0)

หมายเหตุ ถ้าไม่มีความรู้พื้นฐานทฤษฎีดนตรีให้ผ่านการเรียนหรือผ่านการอบรมวิชา2061308 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐานมาก่อน

ปฏิบัติ เรียน 21 หน่วยกิต
ก. ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มปฏิบัติต่อไปนี้เพียงกลุ่มเดียว 12 หน่วยกิต


1. กลุ่มปฏิบัติเครื่องลมไม้

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061401
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
2(0-4)
2
2061402
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
2(0-4)
3
2062401
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
2(0-4)
4
2063401
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
2(0-4)
5
2063402
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5
2(0-4)
6
2064401
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6
2(0-4)

 

2. กลุ่มปฏิบัติเครื่องทองเหลือง

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061403
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2(0-4)
2
2061404
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
2(0-4)
3
2062403
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
2(0-4)
4
2063403
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
2(0-4)
5
2063404
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5
2(0-4)
6
2064403
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6
2(0-4)

 

3. กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายสากล

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061405
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
2(0-4)
2
2061406
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
2(0-4)
3
2062405
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
2(0-4)
4
2063405
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4
2(0-4)
5
2063406
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
2(0-4)
6
2064405
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
2(0-4)

 

4. กลุ่มปฏิบัติกีตาร์

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061407
ปฏิบัติกีต้าร์ 1
2(0-4)
2
2061408
ปฏิบัติกีต้าร์ 2
2(0-4)
3
2062407
ปฏิบัติกีต้าร์ 3
2(0-4)
4
2062408
ปฏิบัติกีต้าร์ 4
2(0-4)
5
2063408
ปฏิบัติกีต้าร์ 5
2(0-4)
6
2064407
ปฏิบัติกีต้าร์ 6
2(0-4)

 

5. กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061409
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
2(0-4)
2
2061410
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
2(0-4)
3
2062409
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
2(0-4)
4

2062410

ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4

2(0-4)
5
2063410
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5

2(0-4)
6
2064409
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6
2(0-4)

 

6. กลุ่มปฏิบัติขับร้องสากล

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061411
ปฏิบัติขับร้องสากล 1
2(0-4)
2
2061412
ปฏิบัติขับร้องสากล 2
2(0-4)
3
2062411
ปฏิบัติขับร้องสากล 3
2(0-4)
4
2062412

ปฏิบัติขับร้องสากล 4
2(0-4)
5
2063412
ปฏิบัติขับร้องสากล 5
2(0-4)
6
2064411
ปฏิบัติขับร้องสากล 6

2(0-4)

 

7. กลุ่มปฏิบัติเครื่องกระทบ

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061413
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
2(0-4)
2
2061414
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
2(0-4)
3
2062413
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
2(0-4)
4
2063413
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
2(0-4)
5
2063414
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
2(0-4)
6
2064413
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
2(0-4)

ข. เรียน 2 หน่วยกิต
ผู้ที่ไม่ได้เลือกเรียนกลุ่มปฏิบัติคีย์บอร์ดให้เรียนปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 และปฏิบัติคีย์บอร์ด 2 ผู้ที่เรียนปฏิบัติคีย์บอร์ดให้เลือกเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรีในกลุ่มปฏิบัติเครื่องดนตรีอื่นเพียงกลุ่มเดียวในรายวิชาปฏิบัติระดับ 1 และระดับ 2

ค. ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 3 หน่วยกิต

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
  2064903 การเสนอผลงานดนตรี
3(2-2)

 

ง. ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 4 หน่วยกิต
1. กลุ่มปฏิบัติรวมวงเล็ก

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2062415
ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1
1(0-2)
2
2062416
ปฏิบัติรวมวงเล็ก 2
1(0-2)
3
2063415
ปฏิบัติรวมวงเล็ก 3
1(0-2)
4
2063416
ปฏิบัติรวมวงเล็ก 4
1(0-2)

 

2. กลุ่มปฏิบัติรวมวงใหญ่

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2062417
ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1
1(0-2)
2
2062418
ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 2
1(0-2)
3
2063417
ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 3
1(0-2)
4
2063418
ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 4
1(0-2)

 

3. กลุ่มปฏิบัติขับร้องประสานเสียง

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2062419
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1
1(0-2)
2
2062420
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2
1(0-2)
3
2063419
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 3
1(0-2)
4
2063420
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 4
1(0-2)

 

เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1. กลุ่มทฤษฎีทั่วไป

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061505
ดนตรีวิจักษ์
3(3-0)
2
2061506
ดนตรีร่วมสมัย
3(3-0)
3
2062110
ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคเหนือ
3(3-0)
4
2062111
ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคอีสาน
3(3-0)
5
2062112
ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคกลาง
3(3-0)
6
2062113
ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคใต้
3(3-0)
7
2062309
การอำนวยเพลงเบื้องต้น
2(1-2)
8
2062310
การอำนวยเพลงขับร้องประสานเสียง
2(1-2)
9
2062311
โอเปร่าและละครเพลง
3(3-0)
10
2062314
ปรัชญาของดนตรี
3(3-0)
11
2062501
ประวัติเครื่องดนตรี
3(3-0)
12
2062502
ประวัติดนตรีเชิงปฏิบัติ
3(3-0)
13
2062506
ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
3(3-0)
14
2062507
การเขียนวิจารณ์ดนตรี
3(3-0)
15
2062508
การเก็บรักษาและการซ่อมเครื่องดนตรีเบื้องต้น
3(2-2)
16
2062509
การทำความสะอาดและการปรับเครื่องเป่า
3(2-2)
17
2062511
การซ่อมเครื่องสายไทย
3(2-2)
18
2062513
การจัดการวงดนตรี
3(3-0)
19
2063503
เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
3(3-0)
20
2063504
ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
3(3-0)
21
2063505
สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
3(3-0)
22
2063506
จิตวิทยาดนตรี
3(3-0)
23
2063508
ดนตรีบำบัด
3(3-0)
24
2063706
การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี
3(2-2)
25
2063901
หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์
3(3-0)
26
2064901
การศึกษาดนตรีเอกเทศ
3(3-0)
27
2064906
สัมมนาดนตรี
3(3-0)

 

2. กลุ่มวิชาทฤษฎีและการประพันธ์

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061308
ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
3(3-0)
2
2062303
การประพันธ์ 1
3(3-0)
3
2063329
การประพันธ์ 2
3(3-0)
4
2063330
การประพันธ์ 3
3(3-0)
5
2063302
ทฤษฎีดนตรีสากล 4
3(3-0)
6
2063304
การเรียบเรียงดนตรีสำหรับเด็ก
3(3-0)
7
2063305
การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับการขับร้องประสานเสียง
3(3-0)
8
2063325
การเรียบเรียงดนตรีสำหรับวงดุริยางค์
3(3-0)
9
2063326
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1
3(3-0)
10
2064301
เคาน์เตอร์พอยต์
3(3-0)
11
2064302
ดนตรีในสมัยศตวรรษที่ 21
3(3-0)
12
2064312
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 2
3(3-0)
13
2064321
การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต
3(3-0)
14
2064702
การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ
3(2-2)

 

3. กลุ่มเทคโนโลยีทางดนตรี

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061701
คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2)
2
2062701
พื้นฐานเครื่องสังเคราะห์เสียง
3(2-2)
3
2062702
ระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลทางดนตรี
3(2-2)
4
2062709
ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 1
3(2-2)
5
2063701
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี
3(2-2)
6
2063703
ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 2
3(2-2)
7
2063704
ปฏิบัติดนตรีอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
8
2063705
อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องต้น
3(2-2)
9
2064701
การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)

 

4. กลุ่มดนตรีวิทยา

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061501

การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี

3(3-0)
2
2061502
พื้นฐานดนตรีวิทยา
3(3-0)
3
2061503
มานุษยวิทยาทางดนตร
3(3-0)
4
2061504
พื้นฐานสังคมวิทยาทางดนตร
3(3-0)
5
2062503
การศึกษาดนตรีภาคสนาม
3(2-2)
6
2062504
ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0)
7
2062505
ดนตรีเอเชียใต้และตะวันออกกลาง
3(3-0)
8
2062515
การศึกษาประวัติดนตรีเชิงลึก
3(3-0)
9
2063501
ดนตรีอาฟริกา
3(3-0)
10
2063502
ดนตรีอเมริกาและแปซิฟิค
3(3-0)
11
2063507
สวนศาสตร์ทางดนตร
3(3-0)
5. กลุ่มดนตรีป็อปปูลาร์และแจ๊สศึกษา

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2062302
ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส
3(3-0)
2
2062313
คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1
3(2-2)
3
2062315
ประวัติดนตรีแจ๊ส
3(3-0)
4
2063327
คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 2
3(2-2)
5
2063328
การประพันธ์ดนตรีแบบแจ๊สและป็อปปูลาร์
3(3-0)
6
2062305
ดนตรีป็อปปูลาร์เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1950
3(3-0)
7
2064306
การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีแจ๊สและป็อปปูลาร์
3(3-0)

 

6. กลุ่มโยธวาทิต

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2062308
หลักการโยธวาทิต
3(3-0)
2
2062322
เครื่องกระทบสำหรับวงโยธวาทิต
3(2-2)
3
2062323
ดนตรีสนาม
3(2-2)
4
2063321
การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรีสนาม
3(2-2)
5
2063320
การบริหารวงโยธวาทิต
3(3-0)
6
2064320
การอำนวยเพลงโยธวาทิต
3(2-2)

 

7. กลุ่มปฏิบัติเครื่องลมไม้

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061401
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
2(0-4)
2
2061402
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
2(0-4)
3
2062401
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
2(0-4)
4
2063401
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
2(0-4)
5
2063402
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5
2(0-4)
6
2064401
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6
2(0-4)

 

8. กลุ่มปฏิบัติเครื่องทองเหลือง

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061403
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
2(0-4)
2
2061404
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
2(0-4)
3
2062403
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
2(0-4)
4
2063403
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
2(0-4)
5
2063404
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5
2(0-4)
6
2064403
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6
2(0-4)

 

9. กลุ่มปฏิบัติเครื่องสายสากล

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061405
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1
2(0-4)
2
2061406
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2
2(0-4)
3
2062405
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3
2(0-4)
4
2063405
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4
2(0-4)
5
2063406
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
2(0-4)
6
2064405
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6
2(0-4)

 

10. กลุ่มปฏิบัติกีตาร์

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061407
ปฏิบัติกีต้าร์ 1
2(0-4)
2
2061408
ปฏิบัติกีต้าร์ 2
2(0-4)
3
2062407
ปฏิบัติกีต้าร์ 3
2(0-4)
4
2062408
ปฏิบัติกีต้าร์ 4
2(0-4)
5
2063408
ปฏิบัติกีต้าร์ 5
2(0-4)
6
2064407
ปฏิบัติกีต้าร์ 6
2(0-4)

 

11. กลุ่มปฏิบัติเครื่องคีย์บอร์ด

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061409
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
2(0-4)
2
2061410
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
2(0-4)
3
2062409
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
2(0-4)
4
2062410
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4
2(0-4)
5
2063410
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5
2(0-4)
6
2064409
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 6
2(0-4)

 

12. กลุ่มปฏิบัติขับร้องสากล

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061411
ปฏิบัติขับร้องสากล 1
2(0-4)
2
2061412
ปฏิบัติขับร้องสากล 2
2(0-4)
3
2062411
ปฏิบัติขับร้องสากล 3
2(0-4)
4
2062412
ปฏิบัติขับร้องสากล 4
2(0-4)
5
2063412
ปฏิบัติขับร้องสากล 5
2(0-4)
6
2064411
ปฏิบัติขับร้องสากล 6
2(0-4)

 

13. กลุ่มปฏิบัติเครื่องกระทบ

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061413
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
2(0-4)
2
2061414
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
2(0-4)
3
2062413
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
2(0-4)
4
2063413
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
2(0-4)
5
2063414
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5
2(0-4)
6
2064413
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6
2(0-4)

 

14. กลุ่มปฏิบัติรวมวงและขับร้องประสานเสียง

 

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2062415
ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1
1(0-2)
2
2062416
ปฏิบัติรวมวงเล็ก 2
1(0-2)
3
2063415
ปฏิบัติรวมวงเล็ก 3
1(0-2)
4
2063416
ปฏิบัติรวมวงเล็ก 4
1(0-2)
5
2062417
ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 1
1(0-2)
6
2062418
ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 2
1(0-2)
7
2062419
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1
1(0-2)
8
2062420
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2
1(0-2)
9
2063417
ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 3
1(0-2)
10
2063418
ปฏิบัติรวมวงใหญ่ 4
1(0-2)
11
2063419
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 3
1(0-2)
12
2063420
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 4
1(0-2)

 

15. กลุ่มปฏิบัติป็อปปูลาร์และแจ๊ส

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
2061228
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยตามสมัยนิยม
2(0-4)
2
2062421
ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส 1
2(0-4)
3
2062422
ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส 2
2(0-4)
4
2062423
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส 1
2(0-4)
5
2062424
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส 2
2(0-4)
6
2062425
ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส 1
2(0-4)
7
2062426
ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส 2
2(0-4)
8
2062427
ปฏิบัติกีตาร์พาณิชย์ 1
2(0-4)
9
2062428
ปฏิบัติกีตาร์พาณิชย์ 2
2(0-4)
10
2062429
ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 1
2(0-4)
11
2062430
ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 2
2(0-4)
12
2062431
ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส 1
2(0-4)
13
2062432
ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส 2
2(0-4)
14
2062433
ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส 1
2(0-4)
15
2062434
ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส 2
2(0-4)
16
2062435
รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 1
2(0-4)
17
2062436
รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 2
2(0-4)
18
2063421
ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส 3
2(0-4)
19
2063422
ปฏิบัติเครื่องลมไม้แจ๊ส 4
2(0-4)
20
2063423
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส 3
2(0-4)
21
2063424
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองแจ๊ส 4
2(0-4)
22
2063425
ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส 3
2(0-4)
23
2063426
ปฏิบัติเครื่องสายสากลแจ๊ส 4
2(0-4)
24
2063427
ปฏิบัติกีต้าร์พาณิชย์ 3
2(0-4)
25
2063428
ปฏิบัติกีต้าร์พาณิชย์ 4
2(0-4)
26
2063429
ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 3
2(0-4)
27
2063430
ปฏิบัติคีย์บอร์ดแจ๊ส 4
2(0-4)
28
2063431
ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส 3
2(0-4)
29
2063432
ปฏิบัติขับร้องสากลแจ๊ส 4
2(0-4)
30
2063433
ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส 3
2(0-4)
31
2063434
ปฏิบัติเครื่องกระทบแจ๊ส 4
2(0-4)
32
2063435
รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 3
2(0-4)
33
2063436
รวมวงแจ๊สหรือป็อปปูลาร์ 4
2(0-4)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 15 หน่วยกิต
บังคับ เรียน 9 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1 3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0)
2 3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0)
3 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0)

5. กลุ่มดนตรีป็อปปูลาร์และแจ๊สศึกษา

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1 3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0)
2 3511301 การบริหารงานสำนักงาน
3 3562208 ธุรกิจการดนตรี
4 3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
5 3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
6 3563205 การจัดการธุรกิจดนตรี

5. กลุ่มดนตรีป็อปปูลาร์และแจ๊สศึกษา

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1 2063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 3

หมวดเลือกเสรี 10 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรวิทยาลัยครู หรือหลักสูตรสถาบันราชภัฏโดยไม่ต้องซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้