อาคารและสถานที่
ห้องปฎิบัติการ.
บรรยากาศ

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา)


ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  Bachelor's Degree Program of Science in Industrial Technology
ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม :
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
  Bachelor of Science (Industrial Technology)
ชื่อย่อ :
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
   

จุดประสงค์เฉพาะ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. เพื่อให้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและการบริหารงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้พัฒนาเทคนิคและวิธีการดำเนินงานด้านการผลิตงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อให้ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา วิศวกรและผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการเลือกและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรม
5. เพื่อให้มีความสามารถในด้านการจัดการ และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
6. เพื่อพัฒนาเจตคติ ความศรัทธา และมีคุณธรรมในอาชีพธุรกิจหอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

1. ต้องจบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่ง ที่มีพื้นฐาน
ทางช่างในระดับอนุปริญญาตรงกับแขนงวิชาที่เข้าศึกษา
2. เฉพาะแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ต้องมีพื้นฐานทางอุตสาหกรรมใน
ระดับอนุปริญญา

โครงสร้างหลักสูตร

หน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 56 หน่วยกิต
3. หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

1. กลุ่มวิชาเนื้อหา 42หน่วยกิต
ก. บังคับ เรียน 12 หน่วยกิต
บังคับ เรียน 8 หน่วยกิต


ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5503101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 2(1-2)
2
5513101 วัสดุศาสตร์ 3(3-0)
3
5513502 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)

เลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
2
5504902 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2(1-2)
3
5513202 เขียนแบบวิศวกรรม
2(1-2)
4
5513301 วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0)
5
5513506 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
2(2-0)
6
5514304 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
2(2-0)
7
5521101 เซรามิกส์เบื้องต้น
3(3-0)
8
5543118 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2(1-2)
9
5554203 การออกแบบผังบริเวณ
3(2-2)
10
5563103 เทคโนโลยีก่อสร้างเบื้องต้น
2(1-2)
11
5573101 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
2(1-2)
12
5583402 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
2(1-2)
13
5594704 กลศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0)
14
5613104 เทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้น
2(1-2)
15
5633301 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน
2(1-2)
16
5643114 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
2(1-2)
17
5643104 กระบวนการผลิต
3(3-0)
18
5653614 สถิติวิศวกรรม
3(3-0)

ข้อกำหนดเฉพาะ
1. ในกรณีที่เคยเรียนรายวิชาบังคับหรือเทียบเท่ามาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้เรียนรายวิชาเลือกแทน
2. ในกรณีผู้เข้าศึกษาแขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ที่ไม่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านอุตสาหกรรม ให้เรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน และได้ค่าระดับคะแนน P โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้
3. รายวิชาปรับพื้นฐาน

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5513202 เขียนแบบวิศวกรรม 2(1-2)
2
5613104 เทคโนโลยีการผลิตเบื้องต้น 2(1-2)

ข. เลือก ให้เลือกเรียนแขนงใดแขนงหนึ่งต่อไปนี้
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1. แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5513504 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0)
2
5514312 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0)
3
5514903 การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(2-2)

เลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5512302 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
2
5513306 กฏหมายอุตสาหกรรม
2(2-0)
3
5513501 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
4
5513523 ระบบสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
5
5514302 การบริหารงานวัสดุ
3(3-0)
6
5514303 การศึกษาการทำงาน
3(3-0)
7
5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
3(3-0)
8
5514307 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 2
3(3-0)
9
5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0)
10
5514501 มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารอุตสาหกรรม
3(3-0)
11
5514502 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใน
งานอุตสาหกรรม
3(3-0)
12
5514503 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
13
5514504 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0)
14
5514505 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3(3-0)
15
5514506 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
16
5514507 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
17
5514508 การจัดและการบริหารโครงการทางเทคโนโลยี
3(3-0)
18
5514509 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
19
5514510 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
20
5514511 สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
21
5514512 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
22
5514513 เทคโนโลยีการปฏิบัติงานในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
23
5644511 วิศวกรรมคุณค่า
3(3-0)

2.แขนงเทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5563102 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 2
3(3-0)
2
5563602 ทฤษฎีโครงสร้าง 2
3(3-0)
3
5564601 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2
3(3-0)
4
5564603 กำลังวัสดุ
3(3-0)

เลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5554312 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-2)
2
5554505 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1
2(2-0)
3
5554506 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางผังเมือง
2(1-2)
4
5554904 สัมมนาธุรกิจก่อสร้าง
2(2-0)
5
5563101 วัสดุก่อสร้าง 2
2(2-0)
6
5563201 เขียนแบบก่อสร้าง 3
3(2-2)
7
5563601 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 2
3(3-0)
8
5563701 ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
2(2-0)
9
5563702 การอ่านแบบและการประมาณราคา
2(2-0)
10
5564101 การตรวจงานการก่อสร้าง
2(2-0)
11
5564102 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
2(2-0)
12
5564103 การวิเคราะห์ความวิบัติในการก่อสร้าง
3(3-0)
13
5564501 เทคโนโลยีงานท่อและสุขภัณฑ์
3(3-0)
14
5564606 ปฐพีกลศาสตร์ 2
3(3-0)
15
5564607 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
3(2-2)
16
5564608 คอนกรีตอัดแรง
3(3-0)
17
5564609 ระบบน้ำดีและน้ำเสีย
3(3-0)
18
5564610 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0)
19
5564612 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0)
20
5564614 การออกแบบโครงสร้าง
3(3-0)
21
5564615 วิศวกรรมการสำรวจ
3(2-2)
22
5564617 การออกแบบผิวจราจร
3(3-0)
23
5564618 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3)
24
5564619 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0)
25
5564701 เทคโนโลยีคอนกรีต 2
3(3-0)
26
5564702 การออกแบบโครงสร้างใต้ดิน
3(3-0)
27
5564707 ชลศาสตร์
3(3-0)
28
5564708 การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
3(2-2)
29
5564901 งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง
2(1-2)

3.แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

บังคับ เรียน 6 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5583102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0)
2
5584906 การวิจัยและพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2)

เลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5582704 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 2
3(2-2)
2
5583101 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
3
5583103 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
4
5583104 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0)
5
5583105 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า
3(3-0)
6
5583106 หลักการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
3(2-2)
7
5583301 เทคโนโลยีวีดิโอ 2
3(2-2)
8
5583401 เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
9
5583406 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
3(2-2)
10
5583407 วิศวกรรมควบคุม
3(3-0)
11
5583408 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
3(2-2)
12
5583504 เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
3(3-0)
13
5583505 วิศวกรรมสายอากาศ
3(3-0)
14
5583506 หลักการสื่อสาร
3(3-0)
15
5583507 โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
3(3-0)
16
5583712 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(3-0)
17
5584101 ระบบการควบคุมแบบป้อนกลับ
3(3-0)
18
5584102 อุปกรณ์สถานะของแข็ง
3(2-2)
19
5584103 ออปโต-อิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
20
5584104 สัญญาณรบกวนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2)
21
5584301 เทคโนโลยีโทรทัศน์ 2
3(2-2)
22
5584405 เทคโนโลยีไอซี
3(2-2)
23
5584502 วิศวกรรมไมโครเวฟ
3(3-0)
24
5584503 การสื่อสารดาวเทียม
3(3-0)
25
5584504 การสื่อสารข้อมูล
3(3-0)
26
5584505 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
3(3-0)
27
5584506 การสื่อสารใยแสง
3(3-0)
28
5584701 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3
3(2-2)
29
5584704 การประยุกต์ใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
3(2-2)
30
5584705 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2)
31
5584706 การออกแบบไมโครคอมพิวเตอร์
3(2-2)

4. แขนงเทคโนโลยีการผลิต

บังคับ เรียน 12 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5613106 การเขียนแบบการผลิต
2(1-2)
2
5614104 กรรมวิธีการผลิต
3(3-0)
3
5614109 วัสดุวิศวกรรมอุตสาหกรรม
3(3-0)
4
5614202 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
2(1-2)
5
5614302 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
2(1-2)

เลือก เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5542102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2(1-2)
2
5564501 เทคโนโลยีงานท่อและสุขภัณฑ์
3(3-0)
3
5613301 การออกแบบเครื่องมือแม่แบบและอุปกรณ์จับยึด
3(3-0)
4
5614101 งานออกแบบโครงสร้างเหล็ก
3(3-0)
5
5614102 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการผลิต
3(2-2)
6
5614103 การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ
2(1-2)
7
5614105 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเขียนแบบการผลิต
3(2-2)
8
5614106 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
9
5614107 เทคโนโลยี แคด-แคม
3(2-2)
10
5614108 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
3(3-0)
11
5614201 การเชื่อมและการทดสอบ
3(2-2)
12
5614203 เทคโนโลยีงานโลหะแผ่น
2(1-2)
13
5614301 การประลองเครื่องมือกล
3(2-2)
14
5614303 ประลองการผลิต
2(1-2)
15
5614310 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
16
5614311 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
3(3-0)
17
5614312 การจัดการด้านอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
18
5614313 กระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
3(3-0)
19
5614314 ศึกษาการปฎิบัติงานในระบบอุตสาหกรรม การผลิต
3(3-0)
20
5614401 กรรมวิธีตกแต่งผิวโลหะ
2(1-2)
21
5614402 เทคโนโลยีการหล่อโลหะ
3(2-2)
22
5614903 โครงการพิเศษเทคโนโลยีการผลิต
2(1-2)
23
5614904 การสัมมนางานอุตสาหกรรมการผลิต
2(1-2)

2. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 9หน่วยกิต
บังคับ เรียน 3หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0)

กรณีที่เรียนรายวิชาบังคับตามหลักสูตรของสถาบันราชภัฏมาแล้วในระดับอนุปริญญา ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกแทน
เลือก เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
3541101 หลักการตลาด
3(3-0)
2
3543101 การบริหารการตลาด
3(3-0)
3
3543103 กลยุทธ์การตลาด
3(3-0)
4
3561102 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
3(3-0)
5
3561301 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
3(3-0)
6
3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
7
3562110 การจัดตั้งร้านค้าย่อย
2(2-0)
8
3562207 จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0)
9
3562303 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
3(3-0)
10
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0)
11
3562304 การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0)
12
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
13
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3(3-0)
14
3563114 การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
15
3563404 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม
3(3-0)
16
3564202 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น
2(2-0)
17
4063501 การจัดการสิ่งแวดล้อม
2(1-2)
18
5513303 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
2(2-0)
19
5514306 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กรเบื้องต้น
3(3-0)
20
5523205 การออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์
2(1-2)
21
5523206 การออกแบบโฆษณา
2(1-2)
22
5543106 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ
3(2-2)
23
5543114 การโฆษณาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3(3-0)
24
5543115 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3(3-0)
25
5543116 การบริหารงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3(3-0)
26
5554904 สัมมนาธุรกิจการก่อสร้าง
2(2-0)
27
5563701 ธุรกิจก่อสร้างและการประมาณราคา
2(2-0)
28
5574110 การจัดการและควบคุมคุณภาพในงานไฟฟ้า
3(3-0)
29
5574111 การบริหารโครงการทางไฟฟ้า
3(3-0)
30
5581705 การจัดและบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
31
5581706 การบริหารงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0)
32
5594104 ธุรกิจยานยนต์
3(3-0)
33
5594109 การจัดการงานเทคโนโลยีเครื่องกล
3(2-2)
34
5563405 การบริหารงานสถาปัตยกรรมภายใน
3(3-0)
35
5634104 การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2)
36
5653613 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(2-2)

 

3. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต

ที่
รหัสวิชา
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
5503801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
2(90)
2
5504802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2
3(250)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรวิทยาลัยครู หรือหลักสูตรสถาบันราชภัฏ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของ
โปรแกรมวิชานี้