วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ และอาชีวอนามัย และความปลอดภัย


TMPO-SCIENCES


บรรณากร

รศ.สุธน เสถียรยานนท์


 

การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งรากบัวและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เค้ก
.. อ่านต่อ ..
ผลของการทดแทนอะซีซัลเฟม-เค ต่อคุณภาพของแยมผลไม้รวม
.. อ่านต่อ ..
การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ
.. อ่านต่อ ..
ผลของการแช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ต่อสมบัติทางเคมี กายภาพและคุณภาพการหุงสุกของข้าวเหนียวนึ่ง
.. อ่านต่อ ..
การผลิตน้ำนมหมักจากน้ำนมข้าวเจ้าหอมนิล
.. อ่านต่อ ..
พฤติกรรมการบริโภคน้ำหมักชีวภาพเพื่อสุขภาพของประชาชน ในชุมชนนิคมหนองบัว    ตำบลหนองอีบุตร  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์
.. อ่านต่อ ..
การจัดการระบบสาธารณสุขชายแดนประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
.. อ่านต่อ ..
การตรวจวินิจฉัยการแตกทำลายเม็ดเลือดจากหมู่เลือดระบบ ABO ของทารกแรกคลอด
.. อ่านต่อ ..
Nutrient Accumulation by Litterfall in Mangrove Forest at Klong Khone , Thailand
.. อ่านต่อ ..
Estimating the carrying capacity of green mussel cultivation by using net nutrient removal model
.. อ่านต่อ ..
Uptake , release , and absorption of nutrients into the marine environment by the green mussel (Perna viridis)
.. อ่านต่อ ..
Nitrogen , phosphorus and silicon uptake kinetic by marine diatom Chaetoceros calcitrans under high nutrient concentrations
.. อ่านต่อ ..
Effect of rain-fed and surface drip irrigation on efficiency fertilizers and rice husk ash using Cassava Ver HB 80 in late and early rainy seasons
.. อ่านต่อ ..
“ Preparation of TiO2 films on commercial activated carbon for application on decolorization of basic dyes”
.. อ่านต่อ ..
“รูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนกรณีศึกษา:ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเครือค่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ”
.. อ่านต่อ ..