ดนตรี ภาษา ศิลปวัฒนธรรม นาฏยศิลป์ และการแสดงผศ.ชวลิต ผู้ภักดี

KCAL : Knowledge, Culture, Art, Language

K คือความคลี่คลายว่า Knowledge   ::   ในคำเทศ Kilometres หมาย

Cal mean to calories พลังพราย   ::   เป็นเงื่อนงำอภิปราย KCAL เอย

 

บรรณกร


ปราชญ์รึเรียนรู้แต่หากวัฒนธรรมพา

ศิลปเปล่งเรขา

ลักษณปราชญปรุงน้อม

รอบรู้คือเทียนทรรศน์

เสริมศิลปวิทยา

ตำราร่วมล้อม

งามเงื่อน จิตรนอ

แนบด้วยภาษา

สว่างวัฒนธรรมพา

สื่อภาษาเปลวปราชญ์พราย

   ประพันธ์โดย
ผศ. ชวลิต ผู้ภักดี

 

ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์
.. อ่านต่อ ..
องค์ความรู้ซอสามสาย ของครูเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
.. อ่านต่อ ..
ไทดำ: พลวัตวัฒนธรรม กับการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านดนตรี
.. อ่านต่อ ..
ค่ายคอนเสิร์ต “สร้างคนให้ทำคอนเสิร์ตเพื่อให้บังเกิดวิชาชีพไกล”   ปี  2560
.. อ่านต่อ ..
The Future Management of  Thai  Musical  Study
.. อ่านต่อ ..
มองพระอภัยมณีในเชิงอุปลักษณ์ ตอน อาวุธของพระอภัยมณี
.. อ่านต่อ ..
“มหาบุรุษรัตนโนดม” บทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
.. อ่านต่อ ..
กระบวนท่ารำ ชุด สำมนักขาชมไพร
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย
.. อ่านต่อ ..
การประเมินผลหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.. อ่านต่อ ..
การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครูดนตรีไทยเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านการขับร้องตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย
.. อ่านต่อ ..
ความคิดเห็นของนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย
.. อ่านต่อ ..
The delineation of Thai performing arts works in ASEAN Class by Dr.Sathaporn Sonthong
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาดนตรีประกอบการเชิดสิงโต : กรณีศึกษาคณะสิงโตศิษย์เจ้าพ่อกวนอู จังหวัดราชบุรี
.. อ่านต่อ ..
ภาษาและวัฒนธรรม
.. อ่านต่อ ..