เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม และรูปแบบการสอนที่ทันสมัย


บรรณากร

รศ.ศรีมงคล เทพเรณู


 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
.. อ่านต่อ ..
การถ่ายภาพดรามาติก
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางปะกอก
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดโดยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิทอง
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม
.. อ่านต่อ ..
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตตาราม โดยการเรียนด้วยเทคนิค STAD
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดศาลาครืน โดยใช้แบบ ฝึกทักษะ
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านนายสี โดยใช้แบบฝึกทักษะ
.. อ่านต่อ ..
พัฒนาการเรียนด้วย e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะ การฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.. อ่านต่อ ..
แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ Guideline for Developing of Lesson Search for Knowledge To Enhance Creative Thinking
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างอะตอมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีคิดนอกกรอบของเดอโบโนในวิชาออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับปริญญาบัณฑิต
.. อ่านต่อ ..
The development of an Instruction Model for the Model and Technique of Leaning Management Based on Constructivist Intergrated with the Philosophy of Sufficiency Economy in the Learning Management and
.. อ่านต่อ ..
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
.. อ่านต่อ ..