เทคนิคการสอน สื่อ นวัตกรรม และรูปแบบการสอนที่ทันสมัย


บรรณากร

รศ.ศรีมงคล เทพเรณู


 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
.. อ่านต่อ ..
การถ่ายภาพดรามาติก
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดบางปะกอก
.. อ่านต่อ ..
พัฒนาการเรียนด้วย e-Learning แบบเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะ การฟังภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยรูปแบบการเรียนการสอนร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.. อ่านต่อ ..
แนวทางการพัฒนาบทเรียนแสวงรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ Guideline for Developing of Lesson Search for Knowledge To Enhance Creative Thinking
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างอะตอมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีคิดนอกกรอบของเดอโบโนในวิชาออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับปริญญาบัณฑิต
.. อ่านต่อ ..
The development of an Instruction Model for the Model and Technique of Leaning Management Based on Constructivist Intergrated with the Philosophy of Sufficiency Economy in the Learning Management and
.. อ่านต่อ ..
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
.. อ่านต่อ ..
ทฤษฎีการออกแบบ
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดสน โดยใช้แบบฝึกทักษะ
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา
.. อ่านต่อ ..
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5E
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความสามารถในการเผชิญและฝ่าพันอุปสรรค (AQ) ของนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ (The Development of Causal Relationship
.. อ่านต่อ ..