ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ (July 2018)

ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ (July 2018)  Webometrics Ranking of World Universities July 2018                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร   เว็บโอเมตริกซ์ได้ทำกา […]

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : บ้านโนนข่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ชื่อผลงานทางวิชาการ : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : บ้านโนนข่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ปีที่พิมพ์ : 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม : เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม สำนัก […]

การจัดซื้อในโซ่อุปทาน

ชื่อผลงานทางวิชาการ : การจัดซื้อในโซ่อุปทาน  ประเภทผลงานทางวิชาการ : ตำรา ปีที่พิมพ์ : 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม : เป็นตำราที่ผ่านการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่อเจ้าของผลงานทางวิชาการ/ […]

การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากการตั้งประเด็นคำถามในการสร้างสรรค์สู่องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ชุด “การอยู่ร่วมกัน” 

ชื่อผลงานทางวิชาการ : การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากการตั้งประเด็นคำถามในการสร้างสรรค์สู่องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ชุด “การอยู่ร่วมกัน” ปีที่พิมพ์ : 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม : […]

การประกวด ไอโออิ ไวรัล วิดีโอ คอนเทส

ชื่อผลงานทางวิชาการ : การประกวด ไอโออิ ไวรัล วิดีโอ คอนเทส ข้อมูลเพิ่มเติม : ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (ที่ 3)  ณ โรงภาพยนตร์เซนจูรี่ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ชื่อเจ้าข […]

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อผลงานทางวิชาการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ประเภทผลงานทางวิชาการ : บทความวิจัย ปีที่พิมพ์ : 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม […]

วิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณา ของธนญชัย ศรศรีวิชัย

 ชื่อผลงานทางวิชาการ : วิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณาของธนญชัย  ศรศรีวิชัย Analysis Narrative Strategies through Movie Advertising of  Thanonchai Sornsriwichai ประเภทผลงานทางวิชาการ : บ […]

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริม ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด

ชื่อผลงานทางวิชาการ : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด ปีที่พิมพ์ : 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม : เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ […]

กลยุทธ์การผลิตภาพยนตร์ไทยในยุคดิจิทัล

ชื่อผลงานทางวิชาการ : กลยุทธ์การผลิตภาพยนตร์ไทยในยุคดิจิทัล ประเภทผลงานทางวิชาการ : บทความ ปีที่พิมพ์ : 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม : ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2  มหาว […]