ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ประเภทผลงานทางวิชาการ : ตำรา
ปีที่พิมพ์ : 1 สิงหาคม 2561
ข้อมูลเพิ่มเติม : พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ด้วยทุนส่วนตัวของผู้เขียนเอง)
ชื่อเจ้าของผลงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามีความสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาทุกระดับ ตื่นตัวที่จะนำเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเข้ามาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากที่เคยเป็นอยู่ไปสู่การสอนแนวใหม่ ที่สามารถสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ในยุคไทยแลนด์4.0ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในรายวิชาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา รหัสวิชา 1104101ระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าของ นิสิต  นักศึกษา  รวมทั้งผู้ที่สนใจทางการศึกษาทั่วไป

สาระสำคัญของเนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 : พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นเรื่องของความหมาย

ความสำคัญ องค์ประกอบ พัฒนาการ ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และแนวคิดทางการศึกษากับการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ตอนที่ 2 : หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นเรื่องของหลักการและทฤษฎีที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้แก่ หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการรับรู้ การเรียนรู้ สื่อการสอน การสื่อสาร และวิธีระบบ

ตอนที่ 3 : แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาใช้ในลักษณะ คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา   เว็บเพื่อการศึกษา และการศึกษาทางไกล

ตอนที่ 4 : การประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เป็นเรื่องของวิธีการประเมินนวัตกรรมที่ผลิตขึ้น ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามแนวทางการประเมินแบบบูรณาการ

 

 

จุดเด่น/ความน่าสนใจจากสาระสำคัญของผลงานวิชาการนั้นๆ / การนำไปใช้ประโยชน์

จุดเด่นของตำราเล่มนี้ เป็นการปูพื้นฐานความรู้ให้กับ นิสิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทางการศึกษาทั่วไป    ได้ทำความรู้จักความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ พัฒนาการ ของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สามารถนำ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน    การสอน และสามารถนำเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสมัยใหม่มาพัฒนาการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้

 

ปก/คำนำ/สารบัญบทที่ 1บทที่ 2บทที่ 3บทที่ 4บทที่ 5บทที่ 6บทที่ 7บทที่ 8บทที่ 9บทที่ 10บทที่ 11บรรณานุกรม