การถ่ายภาพดรามาติก

 

รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล


 

การถ่ายภาพดรามาติก เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านที่รักในการถ่ายภาพ ได้ทาความรู้จักการ ถ่ายภาพดรามาติกว่าเป็นการถ่ายภาพลักษณะใด มีหลักการและแนวคิดในการถ่ายอย่างไร เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพ ดรามาติกให้แพร่หลายต่อไป

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรก“การถ่ายภาพดรามาติก”เป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้ผู้อ่านรู้ความหมายของการถ่ายภาพดรามาติก รู้หลักการและแนวคิดในการถ่ายภาพดรามาติก ตอนที่สอง “ภาพถ่ายดรามาติก (แนวคิดในการถ่าย)” เป็นการนำเสนอ แนวคิดและเทคนิคในการสร้างสรรค์ ผลงานภาพถ่ายดรามาติกของแต่ละภาพที่ผู้เขียนนำมาเสนอให้ดู ซึ่งเป็นภาพถ่ายขนาดใหญ่ดูเต็มตา ภาพถ่ายเหล่านี้ผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายเองและใช้เวลาในการคัดสรรเก็บรวบรวมมานานหลายปี

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ“การถ่ายภาพดรามาติก”เล่มนี้คงจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านหันมาสนใจและคดิสร้างสรรค์ ผลงานภาพถ่ายดรามาติกอย่างมีความสุขตลอดไป

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล

กุมภาพันธ์ 2562

 

View Fullscreen