จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาเริ่ม : 21/09/2560 (สัญญาห้าปี)

ระยะเวลาสิ้นสุด : พ.ศ. 2565