การท่องเที่ยว การบัญชี ธุรกิจบันเทิง และคหกรรมศาสตร์


บรรณากร


ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวัสดิ์


 

ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของเว็บโอเมตริกซ์ (July 2018)
.. อ่านต่อ ..
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : บ้านโนนข่า อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
.. อ่านต่อ ..
การจัดซื้อในโซ่อุปทาน
.. อ่านต่อ ..
การสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยจากการตั้งประเด็นคำถามในการสร้างสรรค์สู่องค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัย ชุด “การอยู่ร่วมกัน” 
.. อ่านต่อ ..
การประกวด ไอโออิ ไวรัล วิดีโอ คอนเทส
.. อ่านต่อ ..
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
.. อ่านต่อ ..
Interaction of moisture content and fat content on puffing properties of expanded-product from native rice starch
.. อ่านต่อ ..
วิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์โฆษณา ของธนญชัย ศรศรีวิชัย
.. อ่านต่อ ..
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านการตลาดเพื่อส่งเสริม ธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาชุมชนเกาะเกร็ด
.. อ่านต่อ ..
กลยุทธ์การผลิตภาพยนตร์ไทยในยุคดิจิทัล
.. อ่านต่อ ..
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
.. อ่านต่อ ..
จากวิดีโอถึงออนไลน์ | พฤติกรรมผู้ใช้ กับรูปแบบและช่องทางที่เปลี่ยนไปในการวิจารณ์ภาพยนตร์
.. อ่านต่อ ..
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
.. อ่านต่อ ..
ค่ายเพลง “บทเพลงตามรอยพ่ออัครศิลปิน” ปี ๒๕๖๐
.. อ่านต่อ ..
ค่ายละครเวที : ละครเวทีบ้านสมเด็จฯ “จุดจบแห่งพันธนาการ” ปี 2560
.. อ่านต่อ ..